BHP-DELTA


Prejsť na obsah

Hlavné menu:


Ocena Ryzyka Zawodowego

O ocenie ryzyka zawodowego mówi znowelizowane Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: „Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki zmniejszające ryzyko”. W Kodeksie pracy w art. 226 znajdują się następujące stwierdzenia: „Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko”, a także „informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.

Ocena Ryzyka zawodowego ma na celu:
• sprawdzenie, czy występujące na stanowiskach pracy zagrożenia zostały zidentyfikowane i czy jest znane związane z nimi ryzyko zawodowe,
• wykazanie – zarówno pracownikom, jak i ich przedstawicielom oraz organom nadzoru i kontroli – że przeprowadzono analizę zagrożeń i zastosowano właściwe środki ochronne,• dokonanie odpowiedniego wyboru wyposażenia stanowisk pracy, materiałów oraz organizacji pracy,
• ustalenie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub ograniczenia ryzyka zawodowego,
• zapewnienie ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawa prawna:
• Kodeks Pracy: Art.. 226: „Pracodawca jest zobowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami” (Kodeks Pracy Dz. U. Nr. 24, poz. 110 z 1996r. ze zmianami).
• Rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (par. 39) – obowiązek udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego
• Dyrektywa 89/391/EEC: Art.. 2.1.: „Dokonywanie oceny ryzyka ma na celu umożliwiać pracodawcy podjęcie skutecznych środków, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników”.
• PN-N-18001:1999. Wymagania dla zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
• PN-N-18002:2000. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.


BHP-DELTA KOMPLEKSOWY SERWIS Tel. 509-857-472 | bhp@bhp-delta.walbrzych.pl

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu